Get latest jobs before others

Ingeniørpraktik inden for Elektronik // Engineering internship - Electronics

LINAK Danmark A/SPublished: 23 September 2021 Location: Headquarters, Sonderborg, Denmark

Ingeniørpraktik inden for Elektronik

Vi søger studerende til ingeniørpraktik inden for elektronik, som har gå-på-mod og lyst til at blive en del af et dynamisk team. Du vil – som en naturlig del af teamet – blive inddraget i problemstillinger, samt indgå i arbejdet med både større og mindre projekter.

Vi søger hovedsageligt praktikanter inden for to områder: Existing Products og R&D.

I Existing Products kan opgaver indebære at analysere, gennemføre og dokumentere tekniske forbedringer på produkter, gennemføre kostoptimeringer med tilhørende investeringer i værktøjer, gennemføre mindre udviklingsprojekter så produktet bibeholder sin konkurrencedygtighed, samt at gennemføre kvalitetsforbedringsopgaver og deltage i reklamationsbehandling. Se videoen her om hvordan det er at være i Existing Products (elektronik) hos LINAK.

I R&D vil du arbejde med nuværende udviklingsprojekter og tage del i processen fra idé til løbende produktion. Opgaver kan fx indebære at du skal tegne, analysere, teste og implementere komplekse kredsløbsdesign som en del af større udviklingsprojekter samt dokumentation af eget arbejde igennem hele udviklingsforløbet. Se videoen her om hvordan det er at være elektronikudvikler hos LINAK.

Eksempler på projekter/opgaver tidligere praktikanter har været involveret i:

 • I R&D har en praktikant arbejdet med en 200W AC-DC Flyback konverter som strømforsyning til kontrolbokse. Herunder design af transformeren, estimere og teste effektiviteten og identificere og fjerne EMC. Praktikanten skulle balancere kostpris, effektivitet og kompleksitet igennem hele designet.
 • Udarbejde et openbus interface til test af LINAK produkter. Herunder valg af interface komponenter (Raspberry PI) og valg af software på PI (C++) samt Labview og teststand integration, CAD diagram, printudlægning og CE mærkning.

Du:

 • er i gang med en relevant ingeniøruddannelse og brænder for elektronik
 • er positiv, imødekommende og kan lide at kommunikere med andre
 • er fleksibel og har gå-på-mod
 • bliver motiveret af faglige udfordringer
 • taler og forstår dansk på grundlæggende niveau

Hvorfor LINAK?

 • Løn under praktikperioden
 • Betalt kollegieværelse, hvis du ikke bor i nærheden
 • Ansvar for egne projekter og mulighed for at afprøve teori i praksis
 • Sociale arrangementer med de 15-20 andre praktikanter. Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos LINAK, kan du klikke her.
 • Evt. mulighed for et samarbejde om dit afgangsprojekt efterfølgende
 • Faglig sparring og udvikling med den praktikansvarlige

Din ansøgning:

 • skal udtrykke det du brænder allermest for at arbejde med under din praktik
 • skal indikere tidsrammen og tidspunkt for praktikken
 • skal indeholde din motivation for at vælge LINAK som praktiksted
 • skal indeholde dit foreløbige karakterudskrift

Ansøgningsfrist til forårssemesteret 2022: 30. november 2021.
Ansøgninger behandles løbende og der indkaldes oftest til samtaler før ansøgningsfristen.

Start: januar/februar 2022

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores HR konsulent Cecilie Clausen på tlf. 73151773.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg

Engineering internship - Electronics
We are looking for 2-3 students for engineering internship within electronics who have a can-do spirit and who would like to become part of a dynamic team. You will – as a natural part of the team – be involved in daily problems as well as be involved in the work with both large and small projects.

We are mainly looking for interns within two areas: Existing Products and R&D.

Existing Products: tasks may include analysing, implementing and documenting technical improvements on products, implementing cost optimisations with associated investments in tools, carrying out small development projects so that the product maintains its competitiveness and to carry out quality improvement tasks and participate in treatment of complaints. See this video here to learn about how it is to be an intern in Existing Products (electronics) at LINAK.

R&D: you will work with current development projects and take part in the process from idea to running production. Tasks may include drawing, analysing, testing and implementing complex circuit board design as a part of large development projects and documentation of own work throughout the whole course of development. See this video here to learn how it is to be an electronics developer at LINAK.

Examples of projects/tasks which previous interns have been involved in:

 • In R&D an intern has worked with a 200W AC-DC Flyback converter as power supply for control boxes. This task included design of the transformer, estimation and testing of efficiency and identification and removal of EMC. The intern had to balance cost price, efficiency and complexity throughout the whole design.
 • Preparation of openbus interface for testing LINAK products. Including choice of interface components (Raspberry PI) and choice of software on PI (C++) and Labview and test stand integration, CAD diagram, PCB layout and CE marking.

You:

 • are enrolled in a relevant engineering education and are passionate about electronics
 • are positive, accommodating and like to communicate with others
 • are flexible and have a can-do spirit
 • find technical challenges motivating
 • speak and understand basic Danish

Why LINAK?

 • Pay during internship
 • Paid dormitory room if you do not live near by
 • Responsibility for own projects and the opportunity to test theory in practice
 • Social events with the other 15-20 interns. If you would like to know more about how it is to be an intern at LINAK you can click here.
 • Possible cooperation regarding your final project subsequently
 • Technical feedback and sparring with your LINAK contact person

Your application:

 • must express which subjects you are most enthusiastic about working with during your internship
 • must indicate the time frame for the internship
 • must describe your motivation for choosing LINAK as place of internship
 • must contain your preliminary transcript of records

Deadline for applications for the spring semester 2022: 30 November 2021.
Applications are processed as they are received, and candidates are often called to interviews before the deadline for applications expires.

Start: January/February 2022

If you would like to have more information, please contact HR Consultant Cecilie Clausen, phone number: + 45 73 15 17 73.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg

Apply for this job

LINAK provides innovative actuation solutions that improve people’s quality of life and working environment. We are globally recognised for high quality, technically advanced and innovative products.

LINAK has more than 2,000 dedicated employees and LINAK is represented in countries all over the world through distributors and subsidiaries. We have production sites in Denmark, the USA, China, Slovakia and Thailand - and we are continuously expanding our markets.

The results LINAK has achieved through the years are based on a set of values, which define what we stand for. We place great emphasis on our values and every second year we measure how well we live up to them.

The LINAK Group is divided into 4 segments organised as individual business units: MEDLINE & CARELINE, DESKLINE, TECHLINE and HOMELINE.

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at LINAK Danmark A/Ssave
save deadline
print
mail me
Application deadline 30 November 2021
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?

Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
Abroad (other)
Southern Jutland
Education
Electro & Telecom Engineering
Machine & Technical Design
Production, Logistics & Transport
Technology
Work area
Data & Analytics
IT - Software
Technology
Get latest jobs before others

LINAK Danmark A/S at a glance


Geography
Guderup
6430 Nordborg
Logo: LINAK Danmark A/S
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Unsolicited applications

We are happy to receive unsolicited applications


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.linak.com


LINAK Danmark A/S at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/1813193//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT