Sæt dit præg på fremtidens diplomingeniøruddannelser --- Make your mark on the future Bachelor of Engineering education

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Praktikplads
Studiejob
Storkøbenhavn

Frist 19. februar 2019

To view the English version, please see below

-DTU ansætter 6 ingeniørdocenter med erfaring fra industrien

Strategi • Faglighed • Udvikling • Undervisning • Innovation • Funding • Netværk.

DTU søger markante Champions of Industry til 6 nyoprettede ingeniørdocentstillinger. Disse faglige fyrtårne skal varetage, lede og udvikle centrale dele af den faglige, praksisbaserede og ingeniørprofessionelle undervisning i en innovationsbaseret læringsramme på DTU’s diplomingeniøruddannelse.

DTU’s ingeniøruddannelser er på højeste internationale niveau og blandt de bedste i Europa. Uddannelserne sætter læring ind i en sammenhæng, som ruster de studerende til arbejdet i teambaserede miljøer, hvor komplekse, værdiskabende produkter, processer eller systemer skabes, driftes eller videreudvikles.

Såvel ingeniørprofessionen som den teknisk-naturvidenskabelige forskning og udvikling er derfor kontekst for kurser, projekter og aktiviteter gennem hele uddannelsesforløbet. Kreativitet, innovation og entreprenørskab bliver i særlig grad benyttet til at skabe en engagerende læringsramme for de studerende.

Denne innovationslæringsramme skaber et stærkt studiemiljø, hvor de studerende oplever en dyb læring. Det er et mål for DTU at innovationskompetencer opnås gennem både undervisningen og ved at de studerende engagerer sig i extracurriculære projekter og aktiviteter. DTU’s fokus inden for innovationsområdet hviler på studenterinnovation og virksomhedssamarbejde med hele spektret fra internationale virksomheder over små eller mellemstore virksomheder til enkeltmands-start-ups.

Ligesom den uddannelsesmæssige del af DTU’s innovationspalet vil være et omdrejningspunkt for de seks ingeniørdocenter, vil såvel industri- og erhvervspraksis som kernefaglighed komme i spil i opgaven med teknologidrevet og markedsdrevet innovation i samarbejde med især SMV’er, bl.a. i studenterprojekter, praktikophold og andre samarbejder, som kan styrke virksomheders adgang til og indgreb med de studerende.

Arbejdsopgaver
Som en champion of industri på DTU er det dit ansvarsområde at udvikle og drive innovationsbaseret undervisning på DTU’s diplomingeniøruddannelser, herunder at bringe praksis ind i det faglige curriculum. Du skal kunne lede i et stærkt fagligt uddannelsesmiljø og drive og samle dit område på instituttet, samtidig med at du skaber et community blandt studerende, med kolleger på tværs af uddannelsesretningerne og med eksterne interessenter.

Ligeledes indgår det centralt i stillingen at etablere og vedligeholde kontakt til interessenter, indhente funding og at lede programmer og innovationsprojekter, der understøtter egen faglig progression og skaber basis for undervisningen. Samtidig skal du styrke de studerendes mindset ift. entreprenørskab og udbygge kontakt og samarbejde mellem diplomingeniøruddannelsesaktiviteterne og DTU’s Centre for Entrepreneurship.

De 6 ingeniørdocenters faglige profiler kan overordnet beskrives således:

Internet of Things

 • Design af IoT-enheder
 • Udvikling af IoT-netværk
 • Dataanalyse

Elektrisk Energiteknologi

 • Design og optimering af apparater, der forbruger og producerer elektrisk energi
 • Elektriske energisystemer til transportsektoren og til elforsyning
 • Digitalisering af energisystemer

Automation and Robotics

 • Industriel automation
 • Praktisk anvendelse af robotics, herunder robotter og droner
 • Kontrolsystemer og man-machine-interaktion

Innovation

 • Innovation: teknologi-, produkt- og procesudvikling
 • Kreativitet, konceptudvikling og kundekrav
 • Forretningsmodeller, kommercialisering og strategi
 • Design, prototyper, materialelære og dataanalyse

Projektledelse

 • Planlægning og ledelse
 • Organisering
 • Styring og ressourcer
 • Kvalitetssystem

Økonomi

 • Erhvervs-, drifts- og virksomhedsøkonomi
 • Omsætning
 • Økonomistyring
 • Finansiering og investering

Kvalifikationer
Ansøgere skal dokumentere væsentlige bidrag inden for mindst fire af de områder, der er opstillet på nedenstående liste og skal desuden kunne redegøre for betragtelig erfaring med samarbejde mellem virksomheder og universiteter.

I vurderingen af ansøgeren vil der blive lagt vægt på

 • professionel og ledelsesmæssig erfaring fra industrien (”Champions of Industry”)
 • innovationsaktiviteter, herunder kommercialisering
 • undervisningserfaring, undervisningskvalitet og planlægning af undervisning
 • forskningseffekt og –erfaring, finansieringshistorik og forskningsvision
 • samfundsmæssig og international gennemslagskraft
 • international erfaring
 • lederskab og samarbejde
 • kommunikationsevner

Vi søger ingeniørdocenter, som motiveres af såvel personlige som fælles resultater og som værdsætter samarbejde, dialog og feedback til styrket beslutningstagning. Ansøgere til stillingen skal desuden være villige til at gennemføre og afslutte efteruddannelse inden for universitetspædagogik inden for de første 2-3 år af ansættelsen. Ansættelse er ved DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelse på DTU Ballerup Campus.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten.

Kontaktoplysninger
Internet of Things og Elektrisk Energiteknologi: For nærmere information kontakt Vicedirektør Axel Grøndahl Kristiansen, Mobil 4052 2705, E-mail agkr@dtu.dk

Automation and Robotics og Innovation: For nærmere information kontakt Afdelingschef Frank Ebskamp, Mobil 3196 4942, E-mail frebs@dtu.dk

Projektledelse og Økonomi: For nærmere information kontakt Konst. afdelingschef Klaus Topholm, Mobil 9351 1058, E-mail ktoph@dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 19. februar 2019.

Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter dine filer:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (BA/ M.Sc. / Ph.d.)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

Center for Diplomingeniøruddannelse på DTU har ca. 120 medarbejdere. Vores vigtigste mål er at sikre, at DTU uddanner ingeniører i verdensklasse til gavn for samfundet ved at levere inspirerende, relevant og udfordrende undervisning. Såvel personale som studerende indgår løbende i tætte og innovationsorienterede samarbejder med virksomheder for at sikre, at de studerende er klar til job og karriere med en dyb og virksomhedsnær uddannelse, der matcher industriens tekniske standarder. Derudover understøtter og opdyrker vi de studerende interesse for at skabe egen virksomhed, vi træner dem i at identificere og løse virkelige problemer og til at være kreative og innovative inden for deres område.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

English version

—DTU is hiring 6 professors with industry experiences

Strategy • Professionalism • Development • Teaching • Innovation • Funding • Networking.

DTU is looking for prominent Champions of Industry for six new professorships. These professional ‘beacons’ will manage, lead, and develop key parts of the academic and practice-based engineering education in the innovation-based learning framework of DTU’s BEng education.

DTU’s engineering programmes are at the highest international level and among the best in Europe. The education programmes put learning into a context that equips students to work in team-based environments, where complex, value-creating products, processes or systems are created, operated or further developed.

Thus, the programme courses, projects, and activities are firmly anchored in the engineering profession as well as in technical-scientific research and development. Creativity, innovation, and entrepreneurship are used extensively to create an engaging learning framework for the students.

This innovation-learning framework creates a strong study environment where students experience deep learning. It is a goal for DTU that its students acquire innovation skills through the curriculum as well as by engaging in extracurricular projects and activities. In the field of innovation, DTU focuses on student innovation and industry collaboration, ranging from international companies over small and medium-sized businesses to single-person start-ups.

Just as the educational part of DTU’s innovation palette will be a focal point for the 6 professorships, industrial and business practice, as well as core competence, will play a part in promoting technology-driven and market-driven innovation in cooperation with, in particular, SMEs—for example in student projects, internships, and other collaborations that can strengthen companies’ access to and interactions with the students.

Responsibilities and tasks
As a Champion of industry at DTU, you will be responsible for developing and running innovation-based teaching at DTU’s BEng programmes, including bringing practice into the academic curriculum. You must be able to lead in a strong academic environment and drive your field at the department, while creating a community among students, with your colleagues across the study programmes, and with external stakeholders.

Furthermore, a key part of the position is contact to external stakeholders, obtaining funding, and leading programmes and innovation projects that support your own professional progression and provide the basis for the teaching. At the same time, you must strengthen the students’ mind-set in terms of entrepreneurship and develop contact and cooperation between the BEng education activities and DTU Entrepreneurship.

The technical profiles of the six professors can be outlined as follows:

Internet of Things

 • Design of IoT devices
 • Development of IoT networks
 • Data analysis

Electrical Energy Technology

 • Design and optimization of appliances that consume and produce electrical energy
 • Electrical energy systems for the transport sector and for power supply
 • Digitization of energy systems

Automation and Robotics

 • Industrial automation
 • Practical application of robotics, including robots and drones
 • Control systems and man-machine interaction

Innovation

 • Innovation: technology, product and process development
 • Creativity, conceptual development and customer requirements
 • Business models, commercialization, and strategy
 • Design, prototypes, material theory, and data analysis

Project Management

 • Planning and management
 • Organization
 • Management and resources
 • Quality system

Economy

 • Business, operations and business economics
 • Turnover
 • Financial
 • Financing and investment

Qualifications
Applicants must document significant contributions within at least four of the areas listed below and must be able to account for considerable experience in cooperation between companies and universities.

In the assessment of the candidates, consideration will be given to:

 • Professional and managerial experience from industry (‘Champions of Industry’)
 • Innovation activities, including commercialization
 • Documented teaching experience, quality of teaching and curriculum development
 • Research impact and experience, funding track record and research vision
 • Societal and international impact
 • International experience
 • Leadership and collaboration
 • Communication skills

We are looking for professors that are motivated by both personal and shared results, who appreciate cooperation, dialogue and feedback to strengthen decision-making.

Applicants to the chairs must be willing to participate in and complete continuing education in the field of university education within the first 2-3 years of the employment. The positions are at Center for Bachelor of Engineering Studies at DTU Ballerup Campus.

We offer
DTU is a leading technical university globally recognized for the excellence of its research, education, innovation and scientific advice. We offer a rewarding and challenging job in an international environment. We strive for academic excellence in an environment characterized by collegial respect and academic freedom tempered by responsibility.

For international candidates, Danish language courses must be followed to be able to teach in Danish within 2-3 years.

Salary and terms of employment
The appointment will be based on the collective agreement with the Danish Confederation of Professional Associations.

Further information
Internet of Things and Electrical Energy Technology; Further information may be obtained from Deputy Head of Department Axel Grøndahl Kristiansen, +45 2482 6566, E-mail agkr@dtu.dk

Automation and Robotics and Innovation; Further information may be obtained from Head of Division Frank Ebskamp, +45 3196 4942, E-mail frebs@dtu.dk

Project Management and Economy; Further information may be obtained from Head of Division Klaus Topholm, +45 9351 1058, E-mail ktoph@dtu.dk

Application procedure
Please submit your online application no later than 19 February 2019 (local time).

To apply, please open the link "Apply online", fill out the online application form. The following must be attached:

 • Application (cover letter)
 • CV
 • Diploma (MSc/PhD)
 • Documentation of teaching experience (e.g. in the form of a teaching portfolio)

Applications and enclosures received after the deadline will not be considered.

All interested candidates irrespective of age, gender, disability, race, religion or ethnic background are encouraged to apply.

The Center of Bachelor of Engineering Studies at DTU has about 120 employees. Our main goal is to train world class engineers to the benefit of society through inspiring, relevant, and challenging courses. By engaging staff and students in close, innovation-oriented collaboration with industry we ensure the highest level of student employability and deep, state-of-the-art understanding which closely matches the current technical level. In addition, we strongly encourage the students to form start-ups, to identify and solve real-world problems and to be creative and innovative within their field.

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 19.02.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Praktikplads
Studiejob
Storkøbenhavn
Elektro & Telekommunikation
IT
Klima, Miljø & Energi
Marketing & Business
Maskin & Design
Matematik, Fysik & Nano
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Data & analyse
Forskning & Udvikling
IT - Hardware
Kommunikation & Media
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Politik & Samfund
Projektledelse
Teknik
Undervisning
Økonomi & ForvaltningDanmarks Tekniske Universitet (DTU) - hurtigt overblik


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Placering
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Logo: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.dtu.dk


Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1265724/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT