Ph.d.-stipendiat i kunsthistorie i samarbejde med Kunstforeningen GL STRAND om et projekt vedr. Kunstforeningens samfundsmæssige og kunstinstitutionel

Københavns Universitet (KU)

Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Ph.d.-stipendiat i kunsthistorie i samarbejde med Kunstforeningen GL STRAND om et projekt vedr. Kunstforeningens samfundsmæssige og kunstinstitutionelle placering i perioden fra oprettelsen i 1825 og frem til cirka 1900
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår en treårig stilling som ph.d.-stipendiat til besættelse fra 1. september 2019 eller så hurtigt som muligt derefter.

Ansøgningsfrist: 1. april 2019 CET 23:59

Det videnskabelige miljø
IKK beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og –historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau.

Forskningen ved IKK retter sig på den ene side mod den enkelte kunstart inden for fagene kunsthistorie, visuel kultur, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, dansevidenskab, teatervidenskab og performancestudier. På den anden side retter forskningen sig mod det indbyrdes samspil mellem kunstarterne og mod deres sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund.

Yderligere oplysninger om instituttet kan hentes på http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk.

Arbejdsindhold
Det tre-årige ph.d.-stipendium er et samarbejde mellem Kunstforeningen GL STRAND og Københavns Universitet/Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Det er finansieret af Ny Carlsbergfondet med henblik på at styrke museumsforskningen. Det er Kunstforeningen GL STRAND, der definerer ph.d.-projektet: ”Kunstforeningens samfundsmæssige og kunstinstitutionelle placering i perioden fra oprettelsen i 1825 og frem til 1900”.

Med det foreslåede ph.d.-projekt ønsker Kunstforeningen GL STRAND, at det kortlægges, hvilke ambitioner og hensigter der lå til grund for stiftelsen af Kunstforeningen i 1825 og institutionens videre virke i perioden frem til år 1900. På baggrund heraf ønskes en placering af institutionen i periodens overordnede samfundsmæssige forhold og udvikling vedrørende bl.a. foreningsdannelse, demokrati og borgerskabets rolle, ligesom institutionens placering i en museologisk sammenhæng ønskes undersøgt. Projektet skal udføres i tæt samarbejde med Kunstforeningen GL STRAND, og arbejdspladsen bliver delt mellem instituttet og kunstforeningen.

Generelt
I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendierne indgår ansøgers uddannelse og faglige forudsætninger, som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Ansøgninger, der falder uden for de forskningsfaglige områder på instituttet eller som ikke overholder formalia i nedenstående afsnit om adgangskrav og krav til ansøgning, vil ikke blive taget i betragtning.

Adgangskrav
Forudsætningen for at søge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, så mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på ufm.dk: https://ufm.dk/

Ansøgere skal herudover kunne læse dansk samt kunne tale og skrive akademisk engelsk. Ph.d.- administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Derudover lægges vægt på:

Godt kendskab til det danske sprog er en fordel og Kunstforeningen GL STRAND gør opmærksom på, at store dele af de relevante arkivalier i projektet er håndskrevne, formuleret i datidens sprog.

Yderligere information om projektet kan fås hos Institutleder Mette Sandbye, e-mail: sandbye@hum.ku.dk

Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.

Krav til ansøgningen

Projektbeskrivelsen
Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse, der rummer de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan.

Bemærk: Projektforslaget må ikke må overstige 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Dette er et ufravigeligt krav. Hvis omfangskravet overskrides vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget og upload venligst projektbeskrivelsen i et redigerbart format.

Eventuelle dele af projektbeskrivelsen, som anføres i ansøgningens øvrige dokumenter tages ikke i betragtning i bedømmelsen.

Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/

Følgebrev
Ansøgningen skal indeholde et følgebrev som gør rede for ansøgerens faglige motivation for at ansøge og som beskriver, hvordan ansøgerens erfaringer og kompetencer matcher opgavernes indhold og opslagets kvalifikationskrav. Følgebrevet må maksimalt fylde tre sider.

CV
CV inklusive kontaktoplysninger på to akademiske referencepersoner.

Eksamensdokumentation

Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:

• En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)

• En kopi af kandidat karakterudskrift

• En kopi af bachelorbevis

• En kopi af bachelor karakterudskrift

I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.

Oversættelse skal udføres eller godkendes af:

• En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk

• Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet

• En dansk ambassade/konsulat

Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC.; http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/aboutus/structure/evaluation/265843.shtml

Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/

Øvrige bilag
Tilsagn, fx om adgang til særlige arkiver, studieophold ved et udenlandsk universitet og lignende, som vurderes relevant, kan vedlægges ansøgningen.

Anbefalinger og publikationer

Anbefalinger, publikationer, specialer og lignende må IKKE uploades eller fremsendes.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises endvidere til ansættelsesbekendtgørelsen nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en samtale. Vi forventer at afholde samtalerne inden sommerferieperioden starter.

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Som indskrevet ph.d.-studerende vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/

Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/

Ansættelsesforhold
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelsen indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsforpligtelsens arbejdsopgaver kan bestå i ”formidling, forskning, undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver. (sidste sætning skal oversættes)

For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/ansat/

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City på denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgninger skal være administrationen i hænde senest 1. april 2019 CET 23:59 via det elektroniske ansøgningssystem.

Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 01-04-2019

Ansættelsesdato: 01-09-2019

Afdeling/Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.04.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Kunst & Kultur
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1290224/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT