PhD Unge, mental helse og uddannelse/arbejde

Roskilde Universitet (RUC)

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Østsjælland

Mange unge befinder sig uden for uddannelse og arbejdsmarkedet og dermed nogle af samfundslivets vigtige fællesskaber. Hver sjette danske unge mellem 15 og 29 år (186.000 personer) er hverken i uddannelse eller arbejde. Op mod seks ud af ti af de unge der ikke er i uddannelse eller arbejde har mentale helbredsproblemer. De unges symptomer falder dog ofte under tærsklen for en diagnose og de modtager derfor sjældent en professionel hjælp.

Der er i disse år en stigende forskningsmæssig interesse for denne gruppe af unge, både nationalt og internationalt. Internationalt tales der om den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment or Training) og om nye former for udsathed, der potentielt følger i kølvandet på et stigende samfundsmæssigt forventningspres til unge. Der er tale om et spirende vidensområde, som via tværdisciplinære tilgange, søger at få en større forståelse for den særlige form for udsathed, de unge oplever, og hvordan der kan udvikles indsatser, som imødekommer de unges behov.

Ph.d.-projektet handler om at undersøge unges livsvilkår, unges oplevelser af egen livssituation og deres måder at navigere i livet - herunder i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt den offentlige støtte de får hertil. Ph.d.-projektet forventes at tage afsæt i de unges perspektiv. Der lægges op til at den ph.d.-studerende kan tegne projektets vægtning samt teoretiske og metodiske toning. Følgende problemstillinger vil kunne indgå:

 • Hvordan oplever de unge de forventninger de møder til deres uddannelses- og beskæftigelsesmæssige position?
 • Hvordan italesætter og forstår de unge deres liv, livsudfordringer herunder mentale helbredsproblemer?
 • Hvordan oplever de unge den støtte og de interventioner, de indgår i - set i lyset af deres forløb og aktuelle livssituation?
 • Hvilken betydning oplever de unge, at støttende indsatser har for deres hverdagsliv, livskvalitet, uddannelses- og beskæftigelsessituation?

Forskningsprogrammet ’Reconnect’
Projektet er knyttet til et større forskningsprogram med betegnelsen ’Reconnect’, som gennemføres af forskere fra Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Roskilde Universitet og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

’Reconnect’ er et interventionsstudie, der afprøver og evaluerer en integreret uddannelses/beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet unge med tegn på angst eller depression. Indsatsen udvikles med afsæt i en evidensbaseret beskæftigelsesmetode kaldet ”Individuelt planlagt job med støtte” (IPS), som er udviklet i en amerikansk kontekst, og som traditionelt retter sig mod unge/voksne med svære psykiske lidelser. I projekt ’Reconnect’ tilpasses IPS-metoden til målgruppen unge med tegn på angst og/eller depression, som står uden for uddannelse eller beskæftigelse, samt til danske kommuner. I forskningsprogrammet samarbejdes der med fire kommuner om at afprøve og evaluerer Reconnect indsatsen.

Ph.d.projektet vil tage afsæt i de unge som inkluderes i Reconnect indsatsen i de fire kommuner, og forventes at bidrage med indsigter, som både specifikt kobler sig til denne indsats, men også mere generelt undersøger de unges positioner og former for udsathed

Ph.d. projektet indgår som ét led i interventionsstudiet Reconnect. Interventionsstudiet er forankret i Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole under ledelse af Docent Inge Storgaard Bonfils. Indsatsen evalueres via en kombination af metoder som giver viden om 1) effekter målt på de unges uddannelses/beskæftigelsesstatus samt trivsel, 2) økonomiske konsekvenser, 3) proceserfaringer vedr. organisering og implementering samt 4) de deltagende unges oplevelse og vurdering af indsatsen.

Til forskningsprojektet er der udarbejdet en projektbeskrivelse som fungerer som baggrundsoplæg til ph.d. studiet. Projektbeskrivelse kan ses her https://typo3.ruc.dk/fileadmin/assets/imt/Ph.d.-uddannelserne_paa_IMT/Links/Reconnect_projektet.pdf

Yderligere informationer om det samlede forskningsprojekt og ph.d.-projektet kan fås ved kontakt til Inge Storgaard Bonfils (inbo@kp.dk eller 5138 0476) eller Trine Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk eller 5196 1381).

Ph.d. projektet er samfinansieret mellem Institut for Socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Forskerskolen for Mennesker og Teknologi.

Den ph.d.-studerende vil blive indskrevet ved Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi tilknyttet ph.d.-programmet Læring, Arbejdsliv og Social innovation. Ansættelsen vil ske efter nærmere aftale sommeren 2020. Den ph.d. studerende vil i perioder have kontor på Institut for Socialrådgiveruddannelsen med henblik på at deltage i den fælles forskningsgruppe omkring Reconnect projektet.

PhD-programmet Læring, Arbejdsliv og Social Innovation
Ph.d.-programmet beskæftiger sig med muligheder og begrænsninger for læring, udvikling og innovation i arbejde, uddannelse og civilsamfund. Centralt står ønsket om at belyse problemstillinger tværfagligt samt interessen for, at forskningen skal bidrage til at udvikle muligheder for deltagelse, indflydelse og demokrati.

Der er tilknyttet en række forskningsgrupper som bagland for ph.d.-programmet med særlige interesser for eksempelvis uddannelse og arbejdsliv, unges hverdagsliv og læreprocesser, sociale interventioner og social inklusion i et hverdagslivsperspektiv. Der kan læses mere om forskningen og forskningsgrupperne på Institut for Mennesker og Teknologi: https://ruc.dk/forskning-pa-institut-mennesker-og-teknologi PhD-skolen for Mennesker og Teknologi rummer forskning og ph.d. uddannelse rettet mod bæredygtige løsninger ofte gennem eksperimenterende tilgange og i et perspektiv om at understøtte menneskers aktive og lærende engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder. PhD-skolen har 5 PhD-programmer, som ud over Læring, Arbejdsliv og Social Innovation er hhv. Hverdagslivets Socialpsykologi, Information Technology, Samfund, Rum og Teknologi og endelig Sundhed og Samfund.

Uddybende information om PhD-skolen og forskningsmiljøet kan fås ved henvendelse til lektor Trine Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk) eller programleder Niels Warring (warring@ruc.dk)

Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole
Institut for Socialrådgiveruddannelse gennemfører anvendelsesorienteret forskning i socialt arbejde. Instituttet har tradition for forskning i psykosociale og beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper, herunder mennesker med psykiske vanskeligheder. Instituttet har stor erfaring i at omsætte forskningsresultater i undervisningen og i kommunernes praksis. Instituttet samarbejder med andre forskningsmiljøer i Danmark såvel som internationalt.

Du kan læse mere om forskningsmiljøet på Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole her https://www.kp.dk/forskning-og-udvikling/socialt-arbejde-med-udsatte-voksne/

Uddybende information om forskningsmiljøet kan fås ved henvendelse til docent Inge Storgaard Bonfils (inbo@kp.dk)

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27/08/2013 følgende:

 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatgrad eller tilsvarende kvalifikationer

Bedømmelse
I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

 • Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende.
 • Øvrige akademiske kvalifikationer beskrevet i stillingsopslaget.

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

 • Projektbeskrivelse og tidsplan for ph.d.-projektet – 5-8 sider.
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen
 • Evne til at gennemføre ph.d.-projektet
 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer, fx relevant erhvervserfaring og publikationer

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimenterer med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vi dyrker projekt- og problemorienteret tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at læse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og vidensdeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt: Ph.d.-koordinator Mikael Meldstad, +45 4674-2732, mdm@ruc.dk Ph.d.-programleder, lektor Niels Warring, +45 4674-2918, warring@ruc.dk

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuld tid, med reference til institutleder Anders Siig Andersen.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk og indeholde:

1. Ansøgning 2. CV 3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende 4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet 5. Din tidsplan og budget for ph.d.-projektet 6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 3. maj 2020.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 03.05.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Østsjælland
Humaniora
IT
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Forskning & Udvikling
Human Resources
IT - Software
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
Socialvæsen
Undervisning
Økonomi & ForvaltningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk


Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1486511/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT