Få opslag som dette inden alle andre

Er du en af vores nye praktikanter i Sundhedsministeriet?

Sundheds- og ÆldreministerietMed mulighed for ansættelse som studentermedhjælper 7 timer ugentligt.

Brænder du for at gøre en forskel – og vil du være med til at skabe endnu bedre velfærd på sundhedsområdet? Vil du gerne afprøve dine evner fra studiet og prøve kræfter med arbejdet i et departement tæt på det politiske miljø? Så er du måske en af vores nye praktikanter i Sundhedsministeriet.

Om Sundhedsministeriets departement
Vi arbejder med nogle af de største velfærdsområder i Danmark, som spiller en væsentlig rolle i langt de fleste danskeres liv. Vi er med til at sætte de strategiske rammer for både et velfungerende, moderne og effektivt sundhedsvæsen, der fremmer danskernes sundhed og forebygger sygdomme. Samtidig har ministeriet en centrale rolle i håndteringen af COVID-19 i forhold til bl.a. test, smitteopsporing og vaccinationer.

Din hverdag hos os
Som praktikant får du et indgående indblik i den sundhedspolitiske dagsorden og de arbejdsgange, der ligger bag både politikudvikling og implementering af fx politiske aftaler, lovgivning mv. I Sundhedsministeriet arbejder vi bl.a. for at styrke det borgernære sundhedsvæsen, bekæmpe ulighed, styrke psykiatrien, sikre adgang til ny medicin og lægedækning samt med global sundhed og international sundhedspolitik. Aktuelt udgør håndtering af COVID-19 en stor del af arbejdet på tværs af kontorerne i ministeriet.

I efteråret 2021 søger vi et antal praktikanter fordelt på nedenstående kontorer i departementet:

 • Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed
 • Koncernøkonomi
 • Sundhedsøkonomi og Analyse
 • Lægemidler
 • Internationale Forhold
 • Sundhedsjura
 • Forebyggelse og Psykiatri
 • Borgernær Sundhed
 • Jura og Lovkvalitet
 • Sundhedsdata og Personlig Medicin
 • Sygehuspolitik
 • Udvikling, Evaluering og Læring
 • Beredskab og Smittesomme Sygdomme
 • Presse- og Kommunikation

Se en kort beskrivelse af kontorerne nedenfor.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et unikt indblik i det politiske maskinrum og et fagligt udviklende miljø. Som praktikant i Sundhedsministeriet kan du derfor forvente at blive udfordret, få ansvar og prøve dig selv af med forskellige typer af arbejdsopgaver. Du kommer til at indgå i det daglige arbejde, og får dermed et indgående kendskab til arbejdet i et departement. Du kan fx komme til at bidrage til lovforberedende arbejde, udarbejde policy-forslag, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, bidrag til samrådsmateriale, skrive notater og sagsfremstillinger til brug for fx politiske forhandlinger, bidrage til mødemateriale til sundhedsministerens møder med bl.a. ordførere og interessenter samt kommunikation med borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder.

Mulighederne er mange, og vi bestræber os på, at du får prøvet så meget som muligt. Vi vil selvfølgelig tage højde for din uddannelsesmæssige baggrund i forhold til arbejdsopgaverne, og der er også gode muligheder for, at du kan sætte dit eget præg.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig uddannelse fx jura, statskundskab, økonomi, forvaltning eller folkesundhedsvidenskab.

Herudover ser vi gerne, at du:

 • har interesse for sundhedsområdet og følger med i samfundsdebatten
 • har politisk forståelse og et højt fagligt niveau
 • er god til skriftlig og mundtlig kommunikation
 • har gode samarbejdsevner og et godt humør
 • arbejder selvstændigt og udviser initiativ.

Praktiske oplysninger
Praktikperioden løber primo september 2021 til medio januar 2022.

Det er afgørende, at praktikforløbet er meritgivende og at du optjener ECTS-point under praktikperioden. Vi er fleksible i forhold til at opfylde kravene i din studieordning.

Arbejdsstedet er departementet i Sundhedsministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K. Det ugentlige timetal er som udgangspunkt 30-37 timer. Praktikken er ulønnet. Som praktikant vil der være mulighed for at blive ansat som studentermedhjælper 7 timer om ugen sideløbende med praktikperioden. Ansættelse som studentermedhjælper sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende timelønnede. Det vil efter aftale være muligt at fastholde studiejob efter praktikperiodens udløb.

Vil du vide mere?
Få mere at vide om praktikantstillingerne ved at kontakte fuldmægtig Laura Brink på tlf. 2569 9413.

Er du interesseret?
Klik på ”søg stillingen” og send din ansøgning inkl. eksamensbeviser, karakteroversigt og CV. Hvis du er interesseret i praktikophold i et specifikt kontor, må du meget gerne angive det i din ansøgning. Du er også velkommen til at sende en generel ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.

Beskrivelse af kontorerne

Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed Kontoret koordinerer og udvikler ministeriets arbejde med brugen af data, digitale indsatser og nye teknologier i sundhedsvæsenet, ligesom det fører tilsyn med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier og arbejder med cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. Kontoret koordinerer dermed en række programmer og større investeringer i sundhedsvæsenets fysiske og digitale infrastruktur, som bidrager til omstilling og modernisering af vores sundhedsvæsen.

Koncernøkonomi Kontoret har ansvaret for koncernens økonomiske rammer, herunder overordnet udvikling af økonomistyringen, økonomisager samt beslutningsgrundlag, administration og udmøntning af tilskud, arbejdet med Rigsrevisionen samt udarbejdelse af finansloven mv. Kontoret varetager styring og tilsyn i relation til institutionerne på ministerområdet. Endvidere administrerer kontoret tilskud på ministerområdet ift. udmøntning af midler til f.eks. kommuner, organisationer og foreninger inden for projekter, der løfter sundhedsområdet.

Sundhedsøkonomi og Analyse Kontoret koordinerer en række politiske forhandlingsprocesser på ministerområdet, fx forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi og finanslovsforhandlinger samt har ansvaret for udarbejdelse af større analyser, beslutningsgrundlag og udvalgsarbejder, der bidrager til bedre incitamentsstruktur, styring og ressourceanvendelse på sundhedsområdet. Derudover har kontoret en central rolle i det daglige arbejde med at overvåge udvikling i COVID-19. Vi fortolker, analyserer og videreformidler central information omkring epidemiens udvikling og står blandt andet for direkte kommunikation til ministeren og øvrige ministerier vedr. status på epidemien.

Lægemidler Kontoret beskæftiger sig med en bred vifte af forskellige opgaver inden for sundheds- og lægemiddelområdet. I dialog med bl.a. Lægemiddelstyrelsen, faglige organisationer og industrien arbejder kontoret med rammerne for behandling med lægemidler, herunder prioritering af dyr sygehusmedicin, lægemiddelsikkerhed, medicinsk udstyr, kliniske forsøg, medicinsk cannabis og apotekersektoren. En stor del af kontorets lovgivning er funderet i EU-retten, hvorfor kontorets opgaver også har en international dimension.

Internationale Forhold Kontoret beskæftiger sig med internationalt samarbejde og varetagelse af danske interesser på det sundhedspolitiske område, herunder at Danmark drager nytte af erfaringer fra udlandet og at dansk ekspertise bidrager til den globale folkesundhed. Kontoret håndterer konkrete internationale sager, forbereder internationale møder (eksempelvis i EU, WHO, FN m.fl.) og varetager den generelle koordination af departementets internationale arbejde og rejser.

Sundhedsjura Kontoret beskæftiger sig bl.a. med områderne tilsyn med og autorisation af sundhedspersoner, patientklage og -erstatning, international sygesikring, tatovørvirksomhed og alternativ behandling.

Forebyggelse og Psykiatri I center for psykiatri og forebyggelse arbejder vi på psykiatriområdet bl.a. med mental sundhed, sammenhæng i indsatser for mennesker med psykiske lidelser, misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri, mens vi på forebyggelsesområdet bl.a. arbejder med ulighed i sundhed, forebyggelse af alkohol, rygning, overvægt og sundhedspleje.

Borgernær Sundhed Kontoret arbejder særligt med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og har blandt andet ansvar for hjemmesygeplejen, kronikerindsatsen, praktiserende læger og den øvrige praksissektor som fx tandpleje og fysioterapi. Aktuelt er håndteringen af COVID-19 også en stor del af opgaveporteføljen.

Jura og Lovkvalitet Kontoret udgør departementets kvalitetssikringsenhed i relation til lovgivning, aktindsigt, databeskyttelse og komplekse juridiske sager, og er derudover ansvarlige for bl.a. patienters grundlæggende rettigheder og medicinsk etik.

Sundhedsdata og Personlig Medicin Kontoret arbejder med at skabe gode rammer både juridisk og teknisk for brug af sundhedsdata til patientbehandling, forskning og kvalitetsudvikling. Personlig medicin handler om brug af nye datatyper (fx genomdata) og datadrevne teknologier (fx maskinlæring og algoritmer) til at udvikle bedre diagnostik og mere målrettet behandling til den enkelte patient.

Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smittesomme Sygdomme Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme er en nyere afdeling, der beskæftiger sig med den overordnede udvikling af sundhedsvæsenet og håndtering af og opfølgning på COVID-19. Afdelingen består af følgende tre kontorer:

Kontoret for Sygehuspolitik arbejder bl.a. med sundhedsreform, specialeplanlægning, akutberedskab, kræft- og hjerteområdet, patientrettigheder, lægers videreuddannelse og kvalitet i sundhedsvæsenet.

Kontoret for Beredskab og Smitsomme Sygdomme arbejder med beredskab, smitsomme sygdomme, antibiotikaresistens og vacciner. Aktuelt fylder særligt udrulning af COVID-19 vacciner samt løbende udvikling af den nationale COVID-19 teststrategi.

Kontoret for Udvikling, Evaluering og Læring medvirker aktuelt til håndtering af COVID-19 epidemien, og skal sikre, at der opsamles erfaringer og tages læring af den aktuelle COVID-19 situation og genereres viden til den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet.

Presse- og Kommunikation Kontoret er placeret centralt i ministeriet tæt på minister, departementschef og ministersekretariatet. Her ligger ansvaret for såvel presse og SoMe som intern og ekstern kommunikation, web og intranet. Kontoret løser ofte deres opgaver i tæt samarbejde med fagkontorerne i departementet og med andre presse- og kommunikationsafdelinger i koncernen.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Sundheds- og Ældreministerietgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Ansøg
Opslagstype
Praktikplads
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Administration
IT
Jura
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Data & analyse
IT - Software
Jura
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Sundheds- og Ældreministeriet - hurtigt overblik


Sundheds- og Ældreministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
I Sundheds- og Ældreministeriets departement er vi med til at skabe grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundhedsområdet og på ældreområdet.

Placering
Holbergsgade 6
1057 København K
Logo: Sundheds- og Ældreministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.sum.dk/


Sundheds- og Ældreministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


Sidste nyt fra Sundheds- og Ældreministeriethttps://studerendeonline.dk/job/1655469//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT