Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.-stipendium i aktuelle færøske forhold ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet (KU)Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet indkalder ansøgninger til et ph.d.- stipendium i aktuelle færøske forhold ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) med start 1. september 2021.

Stillingen er sammen med et lektorat finansieret af Finanslovsmidler med det dobbelte formål at udvikle og styrke det færøske uddannelses- og forskningsområde på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og skabe stærkere og mere forpligtede rammer for samarbejdet mellem fakultetet og Fróðskaparsetur Føroya/Færøernes Universitet.

Stillingen er placeret på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), hvor vi bl.a. beskæftiger os med forskning, undervisning og formidling inden for nordisk litterær og sproglig kulturarv fra oldtiden til i dag, herunder medie- og kønsforskning. Den sprogvidenskabelige palet på instituttet rummer forskningsfelter som sproghistorie, grammatik, sprogpsykologi, kognitionsforskning, kommunikation, sociolingvistik, dialektforskning, neurolingvistik, audiologopædi, sprogteknologi, sprogforandring og data science, jf. https://nors.ku.dk

Den ph.d.-studerende skal undersøge den hurtigt voksende færøske turisme med særligt henblik på reorganiseringer af det færøske ø-rum og bæredygtigheds-problematikker relateret til opbygningen af en ny turistdestination. Opgaven bliver at undersøge reorganiseringer af det færøske natur- og kulturrum set i lyset af forhandlinger, interessekonflikter og kompromiser mellem værter og gæster. Der vil blive lagt særlig vægt på færøsk kulturturisme og dens potentiale som identitetsforvaltning indadtil og dens potentiale som branding udadtil.

Ansøgninger, der ikke overholder formalia (se afsnittene Adgangskrav og Ansøgningskrav) vil ikke blive taget i betragtning til stipendierne.

Der kan ændres i den indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber.

Stipendiet er med ansættelse pr. 1. september 2021 for en studieperiode på indtil tre år.

Adgangskrav
Forudsætningen for at ansøge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende.

Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan medsendes ansøgningen.

Ansøger med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet efter Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for vurdering af, om ansøgers uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/en/education/admission-and-guidance

Kvalifikationskrav
I bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer til stipendierne indgår både ansøgers uddannelse og faglige forudsætninger. Det er eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejde og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til CV’et herunder længden af studietiden særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidsplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Sprogkundskaber
Ansøger skal beherske færøsk og akademisk engelsk på højt niveau i skrift og tale. Administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres sprogfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgningskrav
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgningsformularen kun kan indeholde én fil af max 20 Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
Projekt abstract
(max 1.200 anslag inkl. mellemrum)

Motiveret ansøgning
CV
Med ansøgningen skal uploades et komplet CV inklusiv en eventuel publikationsliste.

Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og karakterudskrifter)
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation i ansøgningen:

  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (hvis bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
  • En kopi af karakterudskrift fra kandidatgraden
  • En kopi af bachelorbevis
  • En kopi af karakterudskrift fra bachelorgraden.

I tilfælde af at ansøger har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal kandidatbevis og/eller eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: Engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk. Det kan ske enten via ambassaden eller konsulatet i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt.

Derudover skal der medsendes en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Læs om vores adgangskrav og krav til ansøgningen på vores hjemmeside: https://phd.humanities.ku.dk/become-phd-student/how-to/

Projektbeskrivelse
En udførlig projektbeskrivelse, der rummer de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan.

Projektforslaget må ikke må overstige 5 normalsider, svarende til max. 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). En overskridelse heraf kan medføre, at ansøgningen ikke bliver taget i betragtning.

Vejledning og gode råd om projektbeskrivelser kan læses her: https://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/

Andet relevant materiale
Tilsagn kan uploades med ansøgningen fx tilsagn om adgang til særlige arkiver og tilsagn om studieophold ved et udenlandsk universitet.

Bemærk at anbefalinger, publikationer, specialer og lignende ikke må uploades eller fremsendes.

Rekrutteringsprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling.

De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og ansøger får lejlighed til at kommentere bedømmelsen på sin ansøgning. Vi forventer, at bedømmelsesprocessen er afsluttet primo juni 2021.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til samtale. Vi forventer at afholde samtalerne inden sommerferieperioden starter. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke automatisk giver en samtale.

Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet vil man modtage vejledning i et omfang på 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Der kan læses mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: https://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/opbygning/ Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: https://phd.hum.ku.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC).

Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i tre år ikke må overstige i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af undervisning, formidling, forskning eller andre faglige opgaver.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad. Ansøgere som allerede har opnået en ph.d.grad vil som hovedregel ikke komme i betragtning,

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Kontakt
Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos sagsbehandler Salma Schou (HR) e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst sagsnr. 211-0716/21-2H ved henvendelse.

Oplysninger om stipendiet og instituttet kan fås hos institutleder Anne Jensen, e-mail: annejensen@hum.ku.dk

Ansøgningsfrist: 31. maj 2021 kl. 23:59 CET.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 31-05-2021

Ansættelsesdato: 01-09-2021

Afdeling/Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Ph.d. & forskning
Geografi
Grønland & Færøerne
Uddannelse
Administration
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1678021//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT