Få opslag som dette inden alle andre

Instruktorer søges til Institut for Psykologi

Københavns Universitet (KU)Ved Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2021 inden for følgende fag/hold:

  • Introduktion til psykologi/ videnskabsteori (2021-ordning)
  • Statistik og kvantitative forskningsdesign 1 (2021-ordning)
  • Kognitionspsykologi
  • Pædagogisk psykologi
  • Klinisk psykologi
  • Forskningsdesign og Videnskabsteori

Introduktion til psykologi/ videnskabsteori, øvelseshold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.
Introduktion til Psykologi og Videnskabsfilosofi er et grundlagsfag, der omfatter (1) introduktion til psykologisk videnskab og psykologiens historie; (2) psykologiens videnskabsteori og (3) almene studieteknikker. Faget fokuserer på hovedområderne inden for psykologisk videnskab og introducerer, hvorledes disse er repræsenteret i forskellige paradigmer og fagtraditioner og praksisser inden for psykologien. Faget giver dermed også en indføring i tre overordnede tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige. Faget dækker kernebegreber og de vigtigste positioner inden for psykologiens videnskabsteori og giver eksempler på, hvorledes disse kan informere en forskningsproces fra udvælgelsen af vigtige forskningsspørgsmål og forskningsdesign samt datatyper og datafortolkning, dog uden at den studerende skal kunne udføre dette selv. Endvidere dækkes den psykologiske videnskabs historie og videnskab generelt herunder god videnskabelig praksis. Endelig introducerer kurset til udvalgte almene studieteknikker, som inkluderer læsning af videnskabelig litteratur og skriftlig videnskabelig formidling (skriveteknik).
Eksamen består af tre skriftlige opgaver der afleveres i løbet af studiet – max. 5 sider – alle tre skal bestås.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Køppe@psy.ku.dk.

Statistik og kvantitative forskningsdesign 1, øvelseshold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er at facilitere arbejdet på øvelsesholdene, hvor de studerende benytter de statistiske metoder, der er blevet introduceret i forelæsningerne. Til hver øvelsesgang vil der blive udarbejdet et øvelsessæt, som de studerende skal løse. Det forventes at instruktorerne vejleder de studerende i øvelserne og give konstruktivt feedback på øvelserne til forelæseren og fagkoordinatoren.
Det forventes, at instruktorerne har et godt kendskab til de følgende statistiske analyser og hvordan de udføres i statistikprogrammet SPSS: t-test, flersidet variansanalyse inklusiv kovarians, korrelation og multipel regression inklusiv logistisk regression, Ki-i-anden og de ikke-parametriske tests. Instruktorerne forventes ydermere at kunne planlægge, fortolke og afrapportere statistiske undersøgelser, samt undervise i videnskabelige artikler, hvor de i undervisningen gennemgåede statistiske analyser er benyttet.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Anders Petersen på telefon 35 32 48 84 eller e-mail anders.petersen@psy.ku.dk.

Kognitionspsykologi, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 10 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets koordinator, at forestå afholdelsen af fagets eksperimentalpsykologiske øvelser herunder øvelsesopstilling, introduktion til øvelser, indsamling af datafiler, indledende analyse af holdets data samt vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Ved ansættelserne lægges vægt på et grundigt kendskab til brug af SPSS og Microsoft Excel, som anvendes til statistiske analyser og grafisk præsentation af forsøgsdata, samt undervisningserfaring og/eller relevant erhvervserfaring inden for det kognitions- eller neuropsykologiske område. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Signe Vangkilde på telefon 35 32 48 85 eller e-mail signe.vangkilde@psy.ku.dk

Pædagogisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets koordinator og forelæserne, at lede holdundervisningen som omfatter teori og cases/øvelser af både kvantitativ og kvalitativ karakter. På øvelsesholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Der vil her lægges vægt på pædagogisk psykologi som et anvendt fag, hvorfor fokus vil være at benytte forelæsningsrækken som fundament for at anvende metode og teori i praksis. Udgangspunktet vil være gruppebaseret arbejde med tre cases, hvorigennem de studerende introduceres til forskellige interventions- og praksisformer.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Guido Makransky på telefon 31 33 85 11 eller e-mail gm@psy.ku.dk

Klinisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
På seminarholdene skal instruktorerne støtte undervisningen på forelæsningerne i klinisk psykologi ved at supplere indføringen i teori samt formidle diskussioner af det præsenterede teoretiske stof, gerne baseret på casemateriale, videoer etc. Det vil være en fordel, men ingen betingelse hvis bacheloruddannelsen er bestået på IfP.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Marie Louise Reinholdt-Dunne på telefon 35 32 48 53 eller e-mail marie.reinholdt@psy.ku.dk

Forskningsdesign og Videnskabsteori:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Forskningsdesign og videnskabsteori er det andet semester i det overordnede Psykologiens videnskabsteori og historie. Tematisk er der to dele – en introduktion til forskellige videnskabsteorier (videnskabshistorie, erkendelsesteori og videnssociologi) og anden del, som handler om forskningsdesign. De sidste 7 gange skal den studerende til hver gang skrive videre på sit forskningsdesign, og eksamen er identisk med det afsluttende papir. Der er altså tale om en løbende proces, hvor den studerende skridtvis opbygger en projektbeskrivelse. Instruktorerne skal til hver gang kort kommentere hvad den studerende har skrevet, diskutere besvarelserne i plenum og fremlægge/diskutere pensum tekster til hver gang. Det forudsættes at instruktorerne selv har haft faget.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Køppe@psy.ku.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL (timelønnen kr. 222,59 + feriepenge og pension). Ud over undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. uge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art.

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi eller tilsvarende, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt.

Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

  • Ansøgning
  • CV
  • Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
  • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da medtages ikke i vurderingen.

I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i.

Hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i CV-et.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Et bedømmelsesudvalg forestår den faglige bedømmelse af ansøgeren, hvor ansøgeren vil blive informeret om deltagerne i bedømmelsesudvalget samt efterfølgende få tilsendt sin bedømmelse. Hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Ansøgningsfrist: 29. april 2021
I forbindelse med ansættelse er det en forudsætning, at nye instruktorer deltager i et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart. Tilmelding her: https://samf.ku.dk/pcs/undervisere/uvp/

Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.

Det forventes at der bliver truffet beslutning om ansættelse ultimo juni 2021.

Ansøgning bedes indsendt elektronisk "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget. Bilag kan uploades. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 29-04-2021

Ansættelsesdato: 01-08-2021

Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.04.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Studiejob
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Humaniora
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1684628//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT