Få opslag som dette inden alle andre

Skal du være en del af vores næste hold af praktikanter?

Region Sjælland

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Sjællands Universitetshospital søger studerende, der har lyst til at afprøve en stor administrativ arbejdsplads i en stor organisation. Vi søger praktikanter inden for økonomi, statskundskab, administration, folkesundhedsvidenskab, sundhedsvidenskab, juridiske forhold, HR, kommunikation, samt det kvalitative.

Du skal søge en plads hos os, hvis du har lyst til at blive en del af noget større, der betyder noget og gør en forskel for patienter og personale i en stor organisation. Staben er en del af landets yngste universitetshospital, og vi er i rivende udvikling. Vi tilbyder 10 praktikantstillinger, som er placeret i stabens 8 forskellige enheder.

Som praktikant i Staben vil du komme under vejledning af en af vores special- eller chefkonsulenter. Uanset hvilken enhed du bliver praktikant i, vil du få et unikt indblik i sundhedsvæsenet og du får et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. På Sjællands Universitetshospital er vi på udkig efter de kvikkeste hoveder og ambitionen er, at både du og vi lærer noget af vores fælles tid. Du kommer til at indgå i tæt samarbejde med mange dygtige mennesker, der ønsker at sikre den bedste behandling og kvalitet for patienterne. Du kommer helt tæt på opgaverne og er med til at sætte borgeren først.

Du kommer til at være en del af et hold af praktikanter, der starter samtidig. Der vil blive lavet fælles aktiviteter såsom fælles intro til SUH og Staben, frokostmøder på tværs af praktikantgruppen m.v., samt øvrige sociale arrangementer for jer, så I kan lære hinanden at kende på tværs af Stabens enheder og samtidig få indblik i Stabens forskellige arbejdsfunktioner. Som praktikant hos os vil du blive koblet på en kontaktperson, som du altid kan kontakte og spørge til råds.

Tidligere praktikanter fortæller, at en praktikplads hos os er meget anvendelig ift. studie, men også cv’et når der skal søges arbejde f.eks. som student hos os eller arbejde efter studiet.

I din ansøgning bedes du specificere, hvilke(n) enhed(er) du ønsker praktikplads i.

Læs mere om de forskellige praktikpladser i det følgende.

Hvad søger vi
Kvalitet & Målstyring søger:

- Praktikant til forbedringsprojekter på kvalitetsområdet -
UDDANNELSE: Du er i gang med en samfunds-/sundhedsvidenskabelig uddannelse, fx Folkesundhedsvidenskab, Sundhedsvidenskab, Statskundskab eller lignende.

ARBEJDSOPGAVER: Du skal være med til at understøtte enhedens arbejde med en datadrevet kvalitetsudvikling i tæt samarbejde med alle sygehusets afdelinger. Dine opgaver vil variere inden for forskellige kvalitetsområder og være en blanding af drift og udvikling. Eksempelvis vil du få ansvaret for anonymisering af utilsigtede hændelser, men du vil også blive koblet op på et par af hospitalets store strategiprojekter på kvalitetsområdet, herunder et kulturprojekt omkring patienttilfredshed. Der vil desuden være en blanding af rutineopgaver og mere komplekse analyseopgaver og sagsbehandlingsopgaver.

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering søger:

- Kvalitativ praktikant -
UDDANNELSE: Du er i gang med en relevant humanistisk/samfundsvidenskabelig uddannelse (f.eks. Etnologi, antropologi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller lign.)

ARBEJDSOPGAVER: Som praktikant med fokus på kvalitative analyser får du muligheden for, at teste og vurdere nye behandlingsformer og sundhedsteknologier sammen med brugerne. Du kommer til at arbejde med en bred vifte af internationale innovationsprojekter og skal være med til at sikre deres bæredygtighed i det virkelig liv. Du skal være med til at tilrettelægge og udføre interviews, deltagerobservationer, fokusgrupper og workshops med både borgere, patienter og sundhedspersonale. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig, god til at lytte og god til at forstå andres synspunkter. Du skal også være med til at kommunikere de kvalitative analyser og resultater til omverdenen, for at sikre at patienternes stemme bliver hørt.

- Kommunikationspraktikant -
UDDANNELSE: Du studerer kommunikation, sprog, journalistik eller en anden relevant kommunikationsuddannelse. Det vigtigste er, at du brænder for dit fag og ønsker at gøre en forskel.

ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af et team, der kommunikerer om banebrydende sundhedsforskning, som gør en forskel for den enkelte borger. Det bliver din opgave at kommunikere de gode historier, enten via vores egne kanaler eller igennem pressen, og du vil få et tæt samarbejde med SUH’s forskere. Alt efter din profil og interesser vil der være mulighed for at fokusere på presse, sociale og digitale medier samt videoproduktion og -planlægning. Du kommer til at arbejde tæt sammen med andre kommunikationsfaglige i forhold til sparring og ideer.

HR og Uddannelse søger:

- HR praktikant -
UDDANNELSE: Du er i gang med en uddannelse, der er relevant inden for HR - fx Cand.merc. HRM, Cand.soc. HRM, Cand.soc. CBP, Cand.merc.(psyk.). cand.pæd. eller lignende. Du skal have interesse for ledelses- og organisationsudvikling.

ARBEJDSOPGAVER: Du vil komme til at arbejde med indsatser indenfor hospitalets rekrutterings- og fastholdelsesdagsorden, herunder særligt onboarding samt planlægning og afholdelse af event KarriereForum. Du vil deltage i udvikling og planlægning af uddannelser for ledelsesgrupper og MED-udvalg i forbindelse med etableringen af Fremtidens SUH. Du vil også stifte bekendtskab med en større del af HR-paletten gennem øvrige HR-relaterede opgaver. Du vil blive tilknyttet det team, der arbejder med de ovenstående opgaver.

Strategi og Plan søger:

- Praktikant til planlægning -
UDDANNELSE: Du studerer statskundskab, administration, folkesundhedsvidenskab eller en anden relevant uddannelse, og du har en stor lyst til at komme med et fag og bruge det på en stor offentlig arbejdsplads med komplekse planlægningsopgaver.

ARBEJDSOPGAVER: Planlægning er en væsentlig forudsætning for at få tingene på hospitalet til at gå op i en højere enhed. I Strategi og Plan bidrager vi til at de kliniske afdelinger og Sygehusledelsen lykkes organisatorisk og fagligt. Vi udarbejder politiske indspil, sagsbehandler og implementerer. Vi er med i hele kæden på rigtig mange sager, når vi udvikler mulighederne for diagnostik, behandling og pleje på Sjællands Universitetshospital. Vi er dybt involveret i udviklingen af indhold til det nye universitetshospital i Køge. Vi har mange uddannelsesmæssige baggrunde i Strategi og Plan og har opbygget et godt fællesskab og robuste metoder i tilgangen til løsning af opgaver.

- Kommunikationspraktikant -
UDDANNELSE: Du studerer kommunikation, sprog, journalistik eller en anden relevant kommunikationsuddannelse. Det vigtigste er, at du brænder for dit fag og ønsker at gøre en forskel.

ARBEJDSOPGAVER: På SUH er kommunikation en del af Strategi og Plan. Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for både intern og ekstern kommunikation. Du skal skrive historier til vores interne nyhedsbrev Åren og Intranet, og hjælpe med indhold til sociale medier og videoproduktion. Du vil få et godt indblik i pressearbejde, både håndtering af kritiske sager og når vi skal ud med de mange gode historier fra hospitalet. Det handler om at formidle den både faglige og organisatoriske udvikling af hele organisationen med 4.500 medarbejdere, forandringen hen imod ibrugtagning af et helt nyt hospital i Køge, og de mange historier og informationer, Sygehusledelsen ønsker at bringe på forskellige platforme.

Klinisk Administration søger:

- Praktikant til tværsektorielle indsatser -
UDDANNELSE: Du er i gang med en samfunds-/sundhedsvidenskabelig uddannelse, fx Folkesundhedsvidenskab, Samfundsfag, Statskundskab eller lignende.

ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af en enhed, der bl.a. har ansvaret for koordinering af hospitalets tværsektorielle indsatser. Dine opgaver kan variere, men du skal bl.a. være med til at udarbejde systematiske audits, fx på årsager til afviste henvisninger og på patientforløb fra indlæggelse til udskrivning med henblik på at identificere udfordringer i sektorovergange. Herudover vil du blive involveret i andre opgaver ift. hospitalets tværsektorielle indsatser, såsom opfølgning på projekter og evaluering heraf, samt bidrage til implementering af en kommunikationsstrategi på området.

Informatik og Patientservice søger:

- Juridisk praktikant
UDDANNELSE: Du er i gang med et universitetsstudium inden for det juridiske område, og har interesse for sundhedsjura, forvaltningsret, og persondataområdet/GDPR.

ARBEJDSOPGAVER: Du vil få en række forskelligartede opgaver, f.eks. i relation til patientrettigheder og befordringsreglerne, juridisk rådgivning af hospitalets afdelinger og den administrative stab, udarbejdelse af svar på patienthenvendelser og klagesager i dialog med hospitalets afdelinger og Sygehusledelsen, vurdering af afdelingernes ”læring” af klage- og erstatningssager, hvor der er givet kritik af behandlingen eller tildelt erstatning, samt afdække tendenser og mønstre i disse sager. Du vil også skulle håndtere sager om aktindsigt ifølge offentlighedsloven i samarbejde med hospitalets afdelinger og den øvrige stab, og vil få tilbudt mulighed for at være med til at udvikle opgaveområdet.

Analyse søger:

- Analysepraktikant -
UDDANNELSE: Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig, merkantil eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Men først og fremmest skal du være glad for at arbejde med tal, og du skal finde det spændende at blive god til at arbejde med sundhedsdata.

ARBEJDSOPGAVER: Du vil indgå i analyseenheden på SUH, som arbejder med at gøre SUH til det fremmeste sygehus inden for brug af data og analyser. Dine opgaver bliver sammen med vores analytikere at sikre relevant dataunderstøttelse af beslutningstagere på sygehuset, samt at indgå i de analyseprojekter som pågår. Dine opgaver kan derfor f.eks. være at trække, behandle og analysere data fra forskellige datakilder, at hjælpe med at udarbejde beslutningsoplæg eller afrapporteringer på analyser.

Økonomi søger:

- Praktikant til økonomi- og budgetopgaver -
UDDANNELSE: Relevant akademisk uddannelse fx inden for økonomi, offentlig forvaltning, statskundskab eller lign. Vi forestiller os, at du studerer på kandidatdelen af din uddannelse.

ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af et effektivt team, der har det samlede ansvar for Sjællands Universitetshospitals samlede budget på ca. 3,6 mia. kr. Vi arbejder hver dag med at sikre, at budgettet skaber mest mulig sundhed. Du skal bl.a. hjælpe med at planlægge sygehusledelsens budgetseminar, hvor budgettet for 2022 prioriteres, og omsætte beslutninger og prioriteringer til afdelingsbudgetter, der giver værdi for klinikere og patienter på sygehuset.

Ansættelsesforhold
Der er tale om en ulønnet praktikplads på 37 timer pr. uge. Alt efter dine kvalifikationer og ønsker til praktikopholdet kan indholdet i de ovennævnte praktikpladser tilpasses.

Stillingerne ønskes besat september 2021 eller når dit praktikforløb starter, med ophør efter nærmere aftale.

Du vil komme til at referere til chefen for enheden, stillingen bliver placeret i.

Arbejdsstedet er Sjællands Universitetshospital, Køge. Der er S-tog til Ølby Station, hvorfra der er få minutters gang til døren.

Ansøgningsfristen er 19. maj.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest i uge 21.

Kontaktpersoner:

Navn: Mikala Josefine Krøll
Stilling: Chef for Kvalitet og Målstyring
E-mail: mjpo@regionsjaelland.dk

Navn: Søren Tvilsted
Stilling: Leder ved Forskningsprojekter og Klinisk Optimering
E-mail: sotv@regionsjaelland.dk

Navn: Lisbet Skou Rasmussen
Stilling: Chef for HR og Uddannelse
E-mail: lsra@regionsjaelland.dk

Navn: Jesper Myrup
Stilling: Chef for Strategi og Plan
E-mail: jemy@regionsjaelland.dk

Navn: Anne Hune Gjerrild
Stilling: Chef for Henvisninger og Klinisk Administration
E-mail: ahgj@regionsjaelland.dk

Navn: Anne-Lotte Fritzel
Stilling: Chef for Informatik og Patientservice
E-mail: afr@regionsjaelland.dk

Navn: Mads Grønnegaard-Kieler
Stilling: Chef for Analyse
E-mail: madgr@regionsjaelland.dk

Navn: Nettie Vindahl Vind
Stilling: Økonomichef
E-mail: netn@regionsjaelland.dk

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 19.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Praktikplads
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Administration
Human Resources
Humaniora
IT
Jura
Marketing & Business
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Human Resources
Jura
Kommunikation & Media
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1698485//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT