Få opslag som dette inden alle andre

2022-224-04919 Ph.d.-stipendiat inden for psykologi tilknyttet forskningsprojektet PLACES: Psychopathology in ecosocial niches

Aalborg Universitet (AAU)Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det humanistiske- og samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, er der pr. 1. februar 2023 en ledig stilling som Ph.d.-stipendiat indenfor psykologi. Stillingen tilknyttes forskningsprojektet PLACES: Psychopathology in ecosocial niches.

Stillingsbeskrivelse
Stillingen er en 3-årig tidsbegrænset fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.

Formålet med PLACES er at undersøge forholdet mellem psykiske lidelser (specifikt ADHD og angst) og de sociale, kulturelle og rumlige kontekster, som mennesker lever under. I projektet er disse kontekster begrebsliggjort som økosociale nicher, og forskningsgruppen vil både undersøge hvordan mennesker erfarer og medskaber deres egne nicher, bl.a. på måder, der kan dæmpe symptomerne på lidelserne, og hvordan nicherne på den anden side kan påvirke psykiske lidelser ved at øge menneskers sårbarhed.

Det specifikke ph.d.-projekt skal arbejde med ADHD-delen af PLACES. Den ph.d.-studerende forventes at følge ca. 20-30 deltagere, som alle er diagnosticeret med ADHD, og gennem kvalitative interview undersøge, hvordan disse mennesker både påvirkes af og selv påvirker deres sociale, rumlige og kulturelle kontekster, fx i hjemmet, på arbejdet, på uddannelsesinstitutioner og andre relevante steder. Det skal bemærkes, at PLACES er et kollektivt forskningsprojekt, hvor forskerne vil dele og samarbejde om analyse af det empiriske materiale, men at der samtidig skal foretages en selvstændig undersøgelse i form af ph.d.-projektet. Det forventes derfor, at ansøgere til ph.d.-stillingen udformer en skitse på 5-10 sider til en selvstændig projektbeskrivelse inden for rammerne af PLACES, som vedlægges ansøgningen.

I ansættelsen som Ph.d.-stipendiat forventes den ansatte kandidat:

 • På niveau at levere undervisning, vejledning og udprøvning af studerende på relevante moduler på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi
 • At udføre forskning og publicere forskningsprodukter
 • At deltage i eksterne forskningsnetværk og -samarbejder og her være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund
 • At engagere sig i videnssamarbejde i tilknytning til stillingens videnskabelige portefølje
 • At bidrage positivt og konstruktivt til Institut for Kommunikation og Psykologi samlede aktiviteter og arbejdsmiljø.

I relation til sin forskning forventes ansøgeren at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere forskning
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i relevante videnssamarbejder.

I relation til undervisning forventes ansøgeren at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere undervisning inden for uddannelsen med forskellige pædagogiske overvejelser og tilgange, herunder vejledning, seminarundervisning, forelæsninger m.v.
 • Sine evner til at undervise, vejlede og bedømme såvel skriftlige og mundtlige præsentationer på dansk.
 • Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og dokumenteret erfaring med denne læringstilgang vil blive betragtet som en fordel, men er ikke en forudsætning. Har den ansatte kandidat ikke PBL-kursus, vil denne blive bedt om deltagelse i et sådan kursus.

I relation til generelle kompetencer skal ansøgeren:

 • Dokumenter erfaringer, færdigheder eller potentialet til at samarbejde med kollegaer, deltage fuldt i daglige aktivitet i vidensgruppen og tilskynde at fremme et positivt og kollegialt arbejdsmiljø
 • Vise gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Da ph.d.-projektet involverer interviews med danske deltagere, er det en forudsætning, at ansøger både forstår og taler dansk.

Stillingen tilknyttes primært sektionen Psychology, Humanities and Culture.

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund. Et nationalt såvel som internationalt netværk er dermed en fordel.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk.

Det Humanistiske- og Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Ansøgningsskema
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
• Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
• CV.
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
• Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
• Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne.
• Ansøgning om eventuel merit.
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor/projektleder Svend Brinkmann mail: [email protected] eller tlf. +45 5056 4162.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gitte Mitzi Hansen, mail: [email protected]

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer
2022-224-04919

Ansøgningsfrist
27 Nov 2022

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aalborg Universitet (AAU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (27.11.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Nordjylland
Uddannelse
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Aalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik


Aalborg Universitet (AAU)
Aalborg Universitet (AAU)
AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

110

ansatte med videregående uddannelse

105
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/2151910//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT